ASTRONAVTIKA
ASTRONOMIJA
NOVICE    
OSTALO
FORUM                   
ISKANJE                   
DOSJE:NOORDUNG                


 

 


Portal Vesolje.net ni
porabnik proračunskih
sredstev Republike
Slovenije in ne
 predstavlja stroška
 za davkoplačevalce.


 Portal o astronavtiki in astronomiji
   v spletu od 10.12.1997

11.02.2009 - Slovenija ratificirala sporazum o sodelovanju z ESA
Novice - Slovenija ratificirala sporazum o sodelovanju z ESA

 


Ljubljana, Slovenija

sreda, 11.02.2009

.


Piše Simon Zajc

Objavljeno
: 11.02.2009 ob 06:35

Povejte vaše mnenje na forumu!

Slovenija je ratificirala sporazum o sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), ki je bil podpisan 28. maja 2008 na gradu Snežnik. Uredbo o ratifikaciji sporazuma je izdala Vlada Republike Slovenije, veljati pa je začela dan po objavi v Uradnem listu, 7. februarja 2009. Namen sporazuma je vzpostaviti pravni okvir za sodelovanje med Slovenijo in ESA na področju raziskav in miroljubne uporabe vesolja ter pogojev za izvajanje projektov v skupnem interesu. Slovenija je s podpisom dobila status opazovalke, njen predstavnik pa bo vabljen na zasedanja Sveta agencije. Med prednostnimi nalogami prvega petletnega obdobja, kolikor časa velja sporazum, bo tudi preučitev možnosti za sklenitev Sporazuma evropske sodelujoče države. Besedilo ratificiranega sporazuma objavljamo v celoti:

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO VESOLJSKO AGENCIJO O SODELOVANJU V VESOLJU V MIROLJUBNE NAMENE

Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu "Slovenija") in Evropska vesoljska agencija, ustanovljena s konvencijo, ki je bila na voljo za podpis v Parizu 30. maja 1975 in je začela veljati 30. oktobra 1980 (v nadaljnjem besedilu "Agencija")
     (v nadaljnjem besedilu "pogodbenici"), STA SE
   OB SKLICEVANJU, da je namen Agencije izključno v miroljubne namene predvideti in spodbujati sodelovanje med evropskimi državami na področju vesoljskih raziskav in vesoljske tehnologije ter njihove uporabe v vesolju,
   OB UGOTOVITVI, da je vesolje postalo dejavnik v tehnološkem, gospodarskem, znanstvenem in kulturnem razvoju,
   OB UPOŠTEVANJU želje po sodelovanju z Agencijo, ki jo je izrazila Slovenija, KER je Slovenija od 1. maja 2004 članica Evropske unije in se tako pridružuje opredelitvi celovite evropske vesoljske politike,
   OB UPOŠTEVANJU Resolucije o evropski vesoljski politiki, ki je bila sprejeta na zasedanju Sveta Evropske vesoljske agencije 22. maja 2007 (ESA/C/CXCIV/Res. 1 (končna)),
   OB UPOŠTEVANJU Okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo, ki je bil podpisan 25. novembra 2003 in vzpostavlja ''okvir, ki zagotavlja skupno podlago in ustrezne operativne režime za učinkovito in vzajemno koristno sodelovanje med pogodbenicama glede vesoljskih dejavnosti skladno z njunimi nalogami in dolžnostmi ter ob upoštevanju njunih institucionalnih vzpostavitev in operativnih okvirov v celoti'', ter je podlaga za skupne pobude Evropske vesoljske agencije in Evropske skupnosti,
   OB UPOŠTEVANJU Resolucije o razvoju Agencije, sprejete na zasedanju Sveta Evropske vesoljske agencije na ministrski ravni 6. decembra 2005 ((ESA/C-M/CLXXXV/Res.5 (končna)), in zlasti sedemnajstega odstavka IV. poglavja resolucije, kjer Svet »UGOTAVLJA naraščajoče zanimanje več novih držav članic Evropske unije za postopno sodelovanje v programih Agencije in spodbujanje javnega interesa za raziskovanje vesolja ter SE SKLICUJE NA skupne pobude Evropske vesoljske agencije in Evropske skupnosti, kot sta Galileo in GMES, ki vključujejo vse te nove države članice«,
   OB UPOŠTEVANJU določb Pogodbe o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi, z dne 27. januarja 1967 ter drugih večstranskih sporazumov o raziskovanju in uporabi vesolja, katerih pogodbenice so države članice Agencije in ki jih je Agencija sprejela,
   OB UPOŠTEVANJU Konvencije o ustanovitvi Agencije in zlasti njenega prvega odstavka XIV. člena o mednarodnem sodelovanju, ki navaja, da »lahko Agencija na podlagi odločitev Sveta, ki jih soglasno sprejmejo vse države članice, sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami in ustanovami ter z vladami, organizacijami in ustanovami držav nečlanic ter v ta namen sklepa sporazume z njimi«,
   V ŽELJI vzpostaviti mehanizme, ki omogočajo in krepijo sodelovanje med pogodbenicama pri dejavnostih, ki so povezane z miroljubno uporabo vesolja in so v obojestransko korist,
   V PREPRIČANJU, da lahko tako sodelovanje pogodbenicama prinese koristi,
   DOGOVORILI:

1. ČLEN
Namen

Namen tega sporazuma je vzpostaviti pravni okvir za sodelovanje med pogodbenicama na področju raziskav in miroljubne uporabe vesolja ter pogojev za izvajanje projektov v skupnem interesu.

2. ČLEN
Področja sodelovanja

   1. Pogodbenici se medsebojno obveščata o vseh svojih dejavnostih in programih ter o svojem napredku, o področjih, na katerih je mogoče sodelovati, pa se redno posvetujeta po postopku iz 3. člena.
   2. Med področji, za katera pogodbenici menita, da je na njih mogoče sodelovati na podlagi sporazuma, so zlasti naslednja:
   (a) znanost o vesolju, zlasti vesoljska astronomija in astrofizika, raziskovanje sončnega sistema ter sončno-zemeljska fizika;
   (b) raziskave na področju opazovanja Zemlje in njihova uporaba, zlasti spremljanje stanja okolja, vremenoslovje, aeronomija in geoinformatika, ravnanje ob naravnih nesrečah;
   (c) telekomunikacije, vključno s predstavitvami storitev in satelitsko navigacijo;
   (d) mikrogravitacijske raziskave, zlasti vesoljska biologija in medicina ter predelovanje snovi;
   (e) razvoj tehnologije, vključno s programsko in strojno opremo;
   (f) zemeljska inženirska podpora in uporaba.
Ob podpisu tega sporazuma Slovenija obvesti Agencijo o področjih, ki jo posebno zanimajo. Po opredelitvi programa, ki je v skupnem interesu, pogodbenici v skladu s prvim odstavkom 3. člena skleneta posebne izvedbene dogovore, ki določajo njune pravice in dolžnosti.
   3. Da bi pogodbenici uresničili projekte sodelovanja na področjih, opredeljenih v skladu z drugim odstavkom, se dogovorita, da bosta omogočali izmenjavo znanstvenikov in inženirjev, izmenjavo informacij in stike med ustreznimi industrijskimi dejavnostmi.
   4. Sodelovanje se razširi tudi na:
   (a) podeljevanje štipendij, ki bi kandidatom pogodbenic omogočile usposabljanje ali druge znanstvene ali tehnične dejavnosti v ustanovah, ki jih predlaga pogodbenica, ki podeljuje štipendije;
   (b) izmenjavo strokovnjakov za sodelovanje pri študijah;
   (c) organiziranje skupnih konferenc in simpozijev;
   (d) skupno spodbujanje uporabe izdelkov in storitev, razvitih na podlagi programov Agencije;
   (e) spodbujanje izobraževalnih dejavnosti v znanosti o vesolju in tehnologiji;
   (f) zagotavljanje strokovnih mnenj in pomoči pri vodenju vesoljskih projektov.
   5. Pogodbenici se po potrebi posvetujeta o zadevah v skupnem interesu v zvezi z raziskovanjem in uporabo vesolja, ki so na dnevnem redu zasedanj mednarodnih organov.
   6. Pogodbenici spodbujata mednarodno sodelovanje pri preučevanju pravnih vprašanj, ki so v skupnem interesu ter se lahko pojavijo pri raziskovanju in uporabi vesolja.

3. ČLEN
Načini izvajanja

   1. Za zagotavljanje sodelovanja pri programih v skupnem interesu iz 2. člena se pogodbenici vsakokrat pogajata in dogovorita o posebnih izvedbenih dogovorih.
   2. Slovenija za izvajanje tega sporazume imenuje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
   3. Vsaka pogodbenica imenuje »osebo za stike«, ki bo odgovorna za spremljanje izvajanja tega sporazuma in sprejemanje ukrepov za pomoč pri nadaljnjem razvoju sodelovanja. Taki osebi za stike sta običajna pot za sporočanje predlogov pogodbenic za sodelovanje.
   4. Ustanovijo se lahko skupne delovne skupine, ki podrobno preučijo predloge na področjih, ki jim jih dodelita pogodbenici, in zanju oblikujejo priporočila.
   5. Posebni sestanki med osebama za stike, ki sta imenovani v skladu s tretjim odstavkom tega člena, se skličejo tako pogosto, kot je potrebno za preučevanje napredka pri izvajanju tega sporazuma.
   6. Za izvajanje svojih obveznosti po tem sporazumu vsaka pogodbenica načeloma prevzame svoje stroške.
   7. Slovenija soglaša, da bo zagotovila upravno pomoč pri izvajanju tega sporazuma, zlasti glede omogočanja vstopa in izstopa oseb ter uvoza in izvoza blaga in materialov, povezanih s projekti, o katerih se dogovorita pogodbenici na podlagi tega sporazuma, vključno z oprostitvijo plačila pristojbin, ki navadno veljajo za uvoz in izvoz, iz 6. člena. Slovenija bo za carinske organe izdala potrdilo o uvozu in izvozu blaga in materialov, povezanih s projekti, o katerih se dogovorita pogodbenici. To potrdilo zagotavlja, da se uvoženo ali izvoženo blago in materiali uporabljajo med izvajanjem projektov, o katerih se dogovorita pogodbenici.

4. ČLEN
Status opazovalke

   Slovenija je vabljena, da se kot opazovalka z enim predstavnikom, ki ga lahko spremljajo svetovalci, udeležuje zasedanj Sveta Agencije, ki potekajo na ministrski ravni. Sloveniji se pošlje osnutek dnevnega reda in ustrezne dokumente, ki so na voljo državam članicam, za sodelovanje na takih sestankih.


5. ČLEN
Informacije in podatki

   1. Pogodbenici si izmenjavata znanstvene in tehnične informacije v zvezi z znanostjo o vesolju, tehnologijo in uporabami, ki so v skupnem interesu, s pošiljanjem tehničnih in znanstvenih poročil in obvestil v skladu s svojimi pravili o razpošiljanju informacij in podatkov.
   2. Znanstvene in tehnične informacije, ki jih ena pogodbenica pridobi med izvajanjem skupnih poskusov ali projektov, so na voljo drugi pogodbenici ob upoštevanju pravil v zvezi z razpošiljanjem informacij in podatkov, o katerih se lahko pogodbenici medsebojno dogovorita.
   3. Če ena pogodbenica priskrbi drugi blago, podatke ali informacije, pogodbenica prejemnica zagotovi stopnjo zaščite za pripadajoče pravice intelektualne lastnine, ki je vsaj enaka tisti stopnji, ki je zagotovljena v pravnem sistemu pogodbenice, ki priskrbi blago, podatke ali informacije. O posebnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti po mnenju pogodbenice, ki priskrbi blago, podatke ali informacije, da se doseže ta stopnja zaščite, se morata pogodbenici medsebojno dogovoriti.


6. ČLEN
Privilegiji in imunitete

   1. Za vse dejavnosti, ki se na podlagi tega sporazuma izvajajo v Sloveniji, ima Agencija na slovenskem ozemlju status pravne osebe. V ta namen Slovenija Agenciji podeli privilegije in imunitete iz Konvencije o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 21. novembra 1947 in je v Sloveniji začela veljati 17. julija 1992. Razume se, da se davčne in fiskalne izjeme, predvidene v navedeni konvenciji, ne bodo uporabljale za uradnike Agencije, ki bi ob imenovanju za uradnika Agencije imeli tudi slovensko državljanstvo ali stalno prebivališče v Sloveniji.
   2. Za vsak poseben program v skupnem interesu bo izvajanje takih privilegijev in imunitet podrobno opisano v izvedbenih dogovorih iz prvega odstavka 3. člena.

7. ČLEN
Izmenjava osebja

   Slovenija ob upoštevanju 6. člena omogoča in olajšuje gibanje oseb, ki izvajajo ta sporazum, na slovensko ozemlje in z njega na podlagi veljavnih zakonov in drugih predpisov. Agencija bo ob upoštevanju veljavnih zakonov in drugih predpisov svojih držav članic omogočala in olajševala gibanje oseb, ki izvajajo ta sporazum, na ozemlja svojih držav članic in s teh ozemelj.

8. ČLEN
Odgovornost

   Ob upoštevanju vseh drugih pogojev izvedbenih dogovorov iz prvega odstavka 3. člena je vsaka pogodbenica odgovorna za vsako izgubo ali škodo, ki jo utrpijo njene osebe ali lastnina pri izvajanju dejavnosti po tem sporazumu, razen ob namerni povzročitvi škode ali hudi malomarnosti druge pogodbenice.

9. ČLEN
Reševanje sporov

   1. Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma pogodbenici načeloma rešujeta z medsebojnimi posvetovanji. Če je treba vprašanje, ki ni bilo rešeno s posvetovanji, rešiti, ga je treba na predlog katere koli pogodbenice predložiti razsodišču, ki ga sestavljajo osebi, ki ju predlagata pogodbenici, in predsednik, ki ga sporazumno imenujeta pogodbenici ali predsednik Meddržavnega sodišča, če se pogodbenici ne moreta sporazumeti. Razsodba razsodišča je dokončna in za pogodbenici zavezujoča.
   2. Izvedbeni dogovori iz prvega odstavka 3. člena tega sporazuma vsebujejo lastne določbe o reševanju sporov, ki vključujejo postopke in oblike razsojanja.

10. ČLEN
Začetek veljavnosti – sprememba

   1. Sporazum začne veljati, potem ko Slovenija pisno uradno obvesti Agencijo, da so končani vsi notranji postopki za začetek njegove veljavnosti.
   2. Ta sporazum velja pet (5) let od dneva začetka njegove veljavnosti. Eno leto pred potekom njegove veljavnosti pogodbenici pregledata rezultate njegovega izvajanja ter preučita načine in sredstva za nadaljevanje ali nadaljnje razvijanje takega sodelovanja. Pogodbenici zlasti preučita možnost za sklenitev Sporazuma evropske sodelujoče države.
   3. Če se bo sedanje sodelovanje nadaljevalo, lahko pogodbenici sporazum razširita in/ali dopolnita pisno.
   4. Razen v prvih dveh letih po podpisu tega sporazuma lahko katera koli pogodbenica sporazum prekine, pri čemer velja šestmesečni pisni odpovedni rok. Če sporazum preneha veljati zaradi take prekinitve, se njegove določbe še vedno uporabljajo za obdobje in v obsegu, ki sta potrebna za zagotovitev izvajanja katerih koli posebnih izvedbenih dogovorov, sklenjenih v skladu s prvim odstavkom 3. člena in še vedno veljavnih na dan prenehanja veljavnosti tega sporazuma.
   Sklenjeno v Kozarišču dne 28. maja 2008 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni. Agencija zagotovi prevod v francoski in nemški jezik.

Za
Republiko Slovenijo
Mojca Kucler Dolinar l.r.

Za
Evropsko vesoljsko agencijo
René Oosterlinck l.r.

 

tabSD.gif (826 bytes)

.

______________________________________________________________________________________________
Brez pisnega dovoljenja avtorja je vsebino strani prepovedano uporabljati ali posredovati drugam.

Copyright
© Simon Zajc, vesolje.net 1997-2009

 Pogled iz vesolja


Planetarij - nebo
nad Slovenijo


Astronomski koledar
za slovenske kraje


Preleti Mednarodne
vesoljske postaje


Interaktivni atlas
prednje strani
Lune